Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Knižničný poriadok

Knižničný poriadok

 

 

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Bratislava – Nové Mesto

 

Článok 1

Pôsobnosť knižničného poriadku

 

1. Knižničný poriadok Knižnice Bratislava – Nové Mesto, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy medzi knižnicou a používateľmi.

 

 

Článok 2

Záväznosť knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica Bratislava-Nové Mesto je verejná knižnica, ktorá poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:

Centrálna knižnica Pionierska 12 s oddeleniami:
• oddelenie beletrie pre dospelých
• oddelenie pre deti a mládež
• čitáreň novín a časopisov
• oddelenie odbornej literatúry
• študovňa odbornej literatúry
• hudobný retro- kabinet

pobočky s oddeleniami pre dospelých a pre deti a mládež:

• Stromová 18
• Kutuzovova 15/a
• Koliba – Jeséniova 51

 

 

 

 

Článok 3

Knižničný fond

 

1. Knižničný fond knižnice tvoria:

a) Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny, zvukové dokumenty, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty.

b) Sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), kartotéky, bibliografie.

2. Fondy, katalógy a zariadenie knižnice sú majetkom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu). Knižničné fondy sú súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Každý používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 4

Služby knižnice

l. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane informácií o Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto a informácií regionálneho charakteru ďalej budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

2. Knižnica poskytuje tieto služby:

a) Výpožičné služby
• absenčné výpožičné služby (požičiavanie dokumentov mimo knižnice)
• prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie dokumentov v priestoroch knižnice, využívanie fondov príručných knižníc v študovniach, čitárňach a čitárenských kútikoch)
• predlžovanie výpožičnej doby
• rezervovanie dokumentov

b) Bibliograficko-informačné a konzultačné služby

- spracovávanie a vydávanie bibliografií a informačných publikácií s regionálnym zameraním.

- poskytovanie jednorazových bibliografických informácií a konzultácií k špeciálnym problémom

c) Špeciálne služby

• sprístupňovanie zvukových a audiovizuálnych dokumentov
• sprístupňovanie internetových služieb
• reprografické služby
• viazanie dokumentov

3. Knižnica poskytuje služby na základe osobných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a
používateľov. Podmienky poskytovania výpožičných služieb upravuje Výpožičný poriadok.
Poplatky v knižnici sa týkajú týchto druhov služieb:
• registračné poplatky diferencované pre deti a mládež a pre dospelých čitateľov
• špeciálne služby v študovni odbornej literatúry
• jednorazové poplatky v čitárni pre nečlenov knižnice
• jednorazové poplatky v študovni odbornej literatúry pre nečlenov knižnice
• poplatky za predaj vyradených knižničných jednotiek
• poplatky za rezervovanie knižničných dokumentov
• poplatky za reprografické služby

Ostatné služby poskytuje knižnica bezplatne. Poplatky za vymenované služby týkajúce sa prevádzky knižničných služieb sú stanovené v zmysle Cenníka služieb Knižnice Bratislava -Nové Mesto interným predpisom riaditeľa Knižnice Bratislava – Nové Mesto a sú súčasťou tohto Knižničného poriadku.

 

 

Článok 5

Prístupnosť knižnice

1. Knižnica môže poskytovať svoje služby individuálnym používateľom diferencovane – na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania. Z hľadiska potrieb jednotlivých kategórií používateľov môže knižnica prednostne sprostredkovať žiadané dokumenty, zvýšiť alebo znížiť počet vypožičaných dokumentov, predĺžiť alebo skrátiť výpožičnú dobu, poskytnúť špecializované bibliograficko-informačné služby.

2. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov
k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a
rasovú príslušnosť.

3. Používateľom sa môže stať každý občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý má povolený pobyt na území SR, čo doloží platným dokladom (OP, IK ).

4. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe čitateľského preukazu prístup do všetkých
čitateľských priestorov knižnice. V Centrálnej knižnici na Pionierskej 12 môže čitateľ s
čitateľským preukazom využívať služby všetkých oddelení prislúchajúcich jeho vekovej kategórii.

5. Knižnica poskytuje informácie o svojej činnosti, aktuálnych podujatiach a službách na vlastnej webovej stránke www.kbnm.sk, v rámci ktorej poskytuje službu pod názvom „Spýtajte sa knižnice“, prip. informácie poskytuje aj cez e-mailovú adresu kbnm@kbnm.sk.

 

 

Článok 6

Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný a výpožičný poriadok a zachovávať pokyny pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradených miestach. Vo všetkých priestoroch knižnice je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu. Používateľ je povinný predchádzať vzniku škôd na vybavení a zariadení knižnice. Vzniknutú škodu je povinný uhradiť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Za škody spôsobené dieťaťom do 15 rokov preberá zodpovednosť právny zástupca.

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižníc je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

5. Do priestorov študovní a čitární je zakázané vodiť psov, vstupovať s bicyklom a in-line
korčuľami.

6. V priestoroch študovní a čitární sa zakazuje používať mobilné telefóny. Používanie vlastných počítačov je dovolené po súhlase službukonajúceho pracovníka.

7. Služby knižnice sú dočasne obmedzené čitateľovi, ktorý trpí infekčnou chorobou a tiež čitateľovi, ktorý pre mimoriadne znečistený odev môže byť ostatným čitateľom na obtiaž. Používateľ je povinný infekčnú chorobu knižnici ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných kníh, čo preukáže potvrdením hygienicko-epidemiologickej stanice.

8. Ak používateľ tieto ustanovenia nedodržuje, môže byť trvale zbavený práva využívať služby
knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu.

9. Čitateľ má právo podávať ústne i písomné pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti
v súlade so zákonom č. 9/ 2010 Z. z. o sťažnostiach.

 

 

Článok 7

Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) Každý občan SR
b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu
v SR

2. Používateľom služieb knižnice môže byt’ každý občan SR alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, ktorý písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. reprografické služby, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií a pod.).

3. Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej
prihlášky ( u detí podpísaním prihlášky jedným z rodičov resp. zákonným zástupcom) čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

4. Získavanie osobných údajov pri registrácii člena knižnice je nevyhnutné z dôvodu ochrany
verejného majetku, ktorý knižnica spravuje. Knižnica sa pri získavaní osobných údajov riadi
Záväzným stanoviskom 1/2005, ktoré vydalo Ministerstvo kultúry SR pre knižničný systém na účel poskytovania knižnično-informačných služieb. Záväzné stanovisko je vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

5. Knižnica odovzdá čitateľovi pri zápise Knižničný poriadok.

 

 

Článok 8

Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice. Vydáva sa na jeden rok a jeho platnosť treba každoročne obnovovať. Čitateľský preukaz je neprenosný, platí len v knižnici, kde sa občan zapísal a len pre toho používateľa, ktorému bol vystavený. Na svoje meno nemôže čitateľ požičiavať knihy pre iné osoby.
Pracovník knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať ID čitateľa na overenie totožnosti. V Centrálnej knižnici na Pionierskej 12 môže čitateľ s preukazom tu vystaveným využívať všetky oddelenia prislúchajúce jeho vekovej kategórii.
2. Čitateľský preukaz sa vystavuje :
a) Občanom SR po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym
iným dokladom.
b) U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní Čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom a overením údajov v Občianskom preukaze jedného z rodičov resp. zákonného zástupcu.
c) Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v SR alebo cestovného pasu.
3. Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe Knižničného a výpožičného poriadku.
4. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká :
a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením registračného poplatku
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku a neposkytnutím predpísanej
náhrady za spôsobenú škodu v určenom termíne.
5. Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.
6. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku alebo nevyrovnanie záväzkov voči knižnici
v stanovenom termíne sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.
7. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď ohlásiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v Čl. 8, bod 2. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku služieb a poplatkov tohto Knižničného poriadku.

8. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového Občianskeho preukazu. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí všetky náklady s tým spojené. (Viď cenník).

 

 

Článok 9

Zásady vypožičiavania

Výpožičný poriadok

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojim poslaním a charakterom verejnej knižnice , prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
2. Všetky úkony požičiavania knižničných jednotiek z knižnice sa riadia ustanoveniami
§ 659 Občianskeho zákonníka (zmluva o výpožičke). Výpožička je záväzkový zmluvný vzťah.
3. Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.
4. O požičaní jednotlivých knižničných dokumentov rozhoduje knižnica v súlade
s ustanoveniami o poslaní knižnice a s požiadavkou potrebnej ochrany knižničných fondov. Knižnica môže obmedziť požičiavanie niektorých druhov a častí knižničných fondov:
a) potreby fondov na každodennú prevádzku knižnice (dokumenty zaradené do príručných
knižníc jednotlivých pracovísk čitární)
b) časti fondov určených len pre prezenčné štúdium v študovniach
c) z dôvodov ochrany regionálneho knižničného fondu
d) knihovník môže čitateľovi odmietnuť absenčné výpožičky (výpožičky domov)
ak čitateľ odmietne poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu ako to potrebuje knižnica.
e) knihovník môže ponúknuť možnosť prezenčných výpožičiek alebo fotokópií častí dokumentu v súlade s autorským zákonom
f) ak je dokument už rezervovaný inému čitateľovi

5. Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo používateľovi, v ktorého byte sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa knižničné jednotky nepožičiavajú z hygienických dôvodov. Používateľ je povinný infekčnú chorobu v knižnici ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu vypožičaných kníh, čo preukáže potvrdením hygienicko-epidemiologickej stanice.
6. Knižnica požičiava používateľom žiadané knižničné jednotky v určenom výpožičnom čase spravidla na počkanie. Čitateľ si môže pri jednej návšteve absenčne požičať maximálne 5 dokumentov

 

 

Článok 10

Výpožičná lehota

1. Výpožičná lehota jednotlivých typov knižničných jednotiek je určená takto:

a ) absenčné výpožičky (výpožičky domov)
• knihy – novinky 14 dní
• ostatné 1 mesiac
• skriptá a učebnice 1 mesiac
• hudobniny 1 mesiac
b) prezenčné výpožičky
• knihy, noviny, časopisy
• AV médiá všetky druhy } výpožičky v priestoroch knižnice
• vzdelávacie programy

2. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím
výpožičnej lehoty.
3. Výpožičnú dobu možno predĺžiť len raz. O predĺženie musí čitateľ požiadať pred
uplynutím výpožičnej lehoty. Knižnica akceptuje aj telefonické predĺženie výpožičnej
lehoty. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)
b) dokument si rezervoval iný čitateľ
4. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac
čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa
možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu. Po oznámení rezervácie dokumentu je
čitateľ povinný do 7 dní realizovať výpožičku. Po uplynutí tejto lehoty rezervácia zaniká a dokument bude poskytnutý ďalšiemu záujemcovi v poradí alebo vrátený do voľného výberu. Čitateľ môže rezerváciu zrušiť. Pokiaľ bolo oznámenie o rezervácii medzičasom už zrealizované, čitateľ je povinný zaplatiť príslušný poplatok podľa Cenníka služieb.

 

 

Článok 11

Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená
preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana
knižničného fondu.
2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva :
– elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému
– manuálne v evidenčnom formulári a v čitateľskom preukaze
3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojim podpisom
4. Knižnica potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu

 

 

Článok 12

Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Povinnosťou každého používateľa je chrániť fondy knižnice pred poškodením. V prípade vzniku škody sa na jej vymáhanie používajú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka škodách.
2. Za poškodenie sa považuje aj vystrihovanie časti kníh, novín a časopisov, písanie
rozličných poznámok, podčiarkovanie v knihe, výmena alebo znehodnotenie zvukových
alebo iných dokumentov.
3. Čitateľ preberá za vypožičanú knižničnú jednotku majetkovo-právnu zodpovednosť.
4. Čitateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať iným osobám.
5. Čitateľ je povinný:
a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici
b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave ako ho prevzal.

 

 

Článok 13

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

1. Ak používateľ nevráti vypožičané knižničné jednotky v stanovenom termíne,
knižnica je oprávnená požadovať sankčné poplatky podľa Cenníka.

2. Po bezvýslednom upomínaní bude knižnica vypožičané dielo vymáhať občiansko-právnym konaním na trovy čitateľa.

 

 

Článok 14

Straty a náhrady

1. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do
stanovenej lehoty nahradiť škodu.
2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o škodách, môže knižnica
požadovať aby používateľ nahradil škodu tým, že :
a) dodá výtlačok toho istého titulu v rovnakom, alebo inom vydaní
b) zaplatí knižnici cenu kópie dokumentu vyhotovenej knižnicou, vrátane nákladov na
väzbu
c) poskytne finančnú náhradu vo výške dvojnásobku stratenej knižničnej jednotky,
pričom knižnica bude vychádzať z ceny knižničnej jednotky pri jej nákupe, pričom strata
časti viaczväzkového diela sa chápe ako strata celého diela, rovnako ako strata alebo
poškodenie prílohy.

3. Používateľ je povinný hradiť všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti so stratou vznikli
vo forme manipulačného poplatku (viď cenník).

4. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica.
Ak čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje svoje
nároky voči nemu na súde.

 

 

Článok 15

Práva a povinnosti používateľov v študovniach a čitárňach

1. Knižnica poskytuje možnosť prezenčného štúdia dokumentov a čítania časopisov v študovni,
čitárni a čitárenských kútikoch pobočiek.

2. V študovni sa sprístupňuje fond iba prezenčne. Služby študovne poskytuje knižnica bezodplatne
všetkým svojim členom i čitateľom zapísaným na pobočkách, nečlenom po predložení OP príp.
ID karty a zaplatení jednorazového poplatku. Identifikačný doklad si pracovník ponechá do
odchodu používateľa zo študovne.

3. Návštevníci študovní sú povinní:
a) odložiť si kabáty, aktovky a tašky na vyhradenom mieste
b) zachovávať ticho, brať ohľad na ostatných používateľov študovne a čitárne, riadiť sa pokynmi pracovníkov študovní

4. Do priestorov študovní a čitární sa nesmú prinášať potraviny a tekutiny.

5. Návštevník je povinný pri odchode zo študovne a čitárne predložiť študované dokumenty na
kontrolu pracovníkovi knižnice.

 

 

Článok 16

Výnimky

Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľka knižnice alebo ním poverený pracovník.

Cenník služieb a poplatkov sa aktualizuje podľa rozhodnutia knižnice.

 

 

Článok 17

1. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok s Cenníkom služieb KBNM zo dňa 1. 6. 2009 výňatky a doplnky.

2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok s Cenníkom služieb platí pre všetky pracoviská Knižnice
Bratislava – Nové Mesto.

3. Nové poplatky sa upravujú v zmysle Cenníka služieb Knižnice Bratislava -Nové Mesto platného
od 1. 1. 2012, ktorý tvorí prílohu tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

 

 

Internetový poriadok KBNM

1. Internetový poriadok upravuje poskytovanie internetových služieb registrovaným i
neregistrovaným používateľom KBNM (v CK Pionierska 12 a na pobočke Stromová 18).

2. Internet pre čitateľov je určený predovšetkým na odborné a študijné účely.

3. Internetové služby sa poskytujú za poplatok, viď. Cenník KBNM, ktorý je súčasťou
KNIŽNIČNÉHO A VÝPOŽIČNÉHO PORIADKU KBNM a je k dispozícii na všetkých
pracoviskách knižnice.

4. U záujemcov o internetové služby sa predpokladajú základné znalosti práce s počítačom a
internetom.

5. Používateľ je pri využívaní internetu povinný:

a) odložiť si kabát a tašky v priestoroch tomu určených

b) dodržiavať vnútorné predpisy knižnice a pokyny pracovníkov knižnice

c) po ukončení práce odhlásiť sa z internetových stránok, avšak počítač nevypínať

d) uhradiť poplatky za internetové služby

6. Získané informácie a údaje slúžia výhradne k osobnej potrebe čitateľa a nie je dovolené
využívať ich na komerčné účely, ani ich ďalej rozširovať (autorský zákon č. 84/2007 Z.z.)

7. V priestoroch KBNM je zakázané zneužívanie internetu na získavanie a prípadné ďalšie
šírenie informácií obsahujúcich hanlivé, xenofóbne, rasistické a pornografické údaje.

8. Používateľom internetových služieb v KBNM sa zakazuje akákoľvek manipulácia a zmeny
inštalácií nastavených parametrov technických zariadení sprostredkujúcich tieto služby
v KBNM.

9. Používateľ je plne zodpovedný za škody spôsobené neodbornou manipuláciou s výpočtovou
technikou a je povinný vzniknutú škodu na technickom zariadení uhradiť.

10. V prípade nedodržania Internetového poriadku a jeho pravidiel bude používateľovi odobratá
možnosť využívania internetových služieb v priestoroch Knižnice Bratislava – Nové Mesto.

Internetový poriadok platí od 1. januára 2012

 

VÝPOŽIČNÝ ČAS (späť)        ÚVOD (späť)

             

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok